Regulamin

A. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 1. REGULAMIN (REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO) – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów.
 • 2. SKLEP - Sklep Internetowy działający pod adresem www.havanadesign.pl.
 • 3. KLIENT – zarówno Klient Konsument, jak i Klient Przedsiębiorca.
  • a. Klient Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego osoba małoletnia, która ukończyła trzynaście lat, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • b. Klient Przedsiębiorca - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 4. PRODUKT lub PRODUKTY – rozumie się przez to produkty i towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.
 • 5. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • 6. CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostarczenia produktu, chyba że warunki promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.
 • 7. KOSZTY DOSTARCZENIA PRODUKTU – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta.
 • 8. SPRZEDAWCA – rozumie się przez to Sklep Internetowy Havanadesign.pl. Działalność rejestrowana pod numerem NIP 9521975499, Regon 362472253, ul. II Poprzeczna 13, 04-604 Warszawa, e-maila: kontakt@havanadesign.pl, telefon +48 880 555 007 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 • 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone elektronicznie lub telefonicznie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę produktów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • 10. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.
 • 11. STRONA PRODUKTOWA - pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 • 12. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 13. KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów dokonanych przez Klienta.
 • 14. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W TRANSAKCJI - serwis PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186; 60-166 Poznań; NIP: 779-23-08-495.
 • 15. DOSTAWCA – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, tj. InPost sp. z o.o.; ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków; NIP: 6793108059.
 • 16. KONTO – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
 • 17. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
 • 18. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna dostępna w sklepie internetowym umożliwiająca złożenie zamówienia.

B. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.havanadesign.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności:
  • a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;
  • b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  • c. zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 • 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 • 3. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.
 • 4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. Umowa Sprzedaży jest zawierana według procedury zawarcia Umowy Sprzedaży wskazanej w rozdziale „C” Regulaminu.
 • 5. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie www.havanadesign.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 • 6. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży, tj. paragon lub fakturę.
 • 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Klientem Przedsiębiorcą przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • 8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • 9. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 • 10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • 11. Układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i pełna treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego www.havanadesign.pl, który korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.
 • 12. Wszystkie zdjęcia zamieszczone w Sklepie chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody właściciela Strony Internetowej.
 • 13. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2007r.) o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.
 • 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 • 15. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  • a. posiadanie dostępu do Internetu;
  • b. posiadanie adresu e-mail;
  • c. zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
  • d. włączona obsługa javascript;
  • e. zainstalowanie wtyczki Flash Player;
  • f. akceptacja plików cookies.
 • 16. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • 17. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • 18. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 • 19. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

C. ZAMÓWIENIE

 • 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem.
 • 2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • 3. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia po uprzedniej rejestracji konta, której należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu.
 • 4. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 • 5. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.
 • 6. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.
 • 7. Klient może skorzystać także z opcji złożenia zamówienia „Zamów bez rejestracji”. W takiej sytuacji, po dodaniu produktów do Koszyka, Klient zobowiązany będzie do wypełnienia danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 • 8. Klient prowadzący działalność gospodarczą związaną/niezwiązaną z działalnością Sprzedającego zobowiązany jest do podpisania oświadczenia: Zakup dokonuję w związku z działalnością o charakterze zawodowym TAK / NIE na formularzu zamówień.
 • 9. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 • 10. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
 • 11. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia. . Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 • 12. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym) numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e-mail), Produkt, ilość Produktu, rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
 • 13. W trakcie składania Zamówienia, do momentu złożenia Zamówienia, Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 • 14. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy sprzedaży.
 • 15. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 • 16. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 • 17. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez SPRZEDAWCĘ następuje:
  • a) po potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;
  • b) po potwierdzeniu zamówienia i opłaty za zamówienie przez sprzedawcę – jeżeli wybrano przedpłatę;
  • c) po potwierdzeniu zamówienia i opłaty za zamówienie przez sprzedawcę, po uzyskania pozytywnej autoryzacji - przy płatnościach kartą.
 • 18. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez Klienta formą dostawy zamówienia. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki Dostawcy trudniącemu się przewozem).
 • 19. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 - 4 dni robocze. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klienta wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 • 20. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa lub nie będzie możliwa w szacowanym wcześniej terminie, Sklep zaproponuje Klientowi następujące opcje:
  • a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całości);
  • b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa lub nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w dostępnej części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  • c. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie uzgodnione i potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako finalne;
  • d. wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do całego zamówienia i realizacja zamówienia w terminie, w którym dostępne będą wszystkie produkty objęte zamówieniem;
  • e. za wyraźną zgodą Klienta obejmującą konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 • 21. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.
 • 22. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie „G” niniejszego Regulaminu.
 • 23. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu do doręczenia, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

D. FORMY PŁATNOŚCI

  • 1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty Ceny za zakupiony Produkt:
   • a. przelewem i przelewami internetowymi za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU, zgodnie z postanowieniami Regulaminu PayU;
   • b. kartą kredytową – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,
   • c. przelewem na numer konta bankowego w Banku PKO BP SA 67 1020 1127 0000 1002 0254 2041,
   • d. gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Produktów przez Dostawcę.
  • 2. Jeżeli Klient wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
  • 3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie.
  • 4. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Również dane do płatności za zamówienie zostaną przekazane Klientowi w wiadomości informującej o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę. Tytuł przelewu powinien zawierać numer zamówienia złożonego przez Klienta, którego dotyczy płatność.

Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy. Wpłata zaksięgowana po tym terminie, zostanie do Klienta zwrócona (zgodnie z punktem „G” niniejszego regulaminu), a zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 • 5. Terminem płatności w przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem: serwisu rozliczeniowego PayU - jest chwila następująca bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, w przypadku płatności dokonanych przelewem na rachunek bankowy – data wpływu środków pieniężnych na konto w Banku PKO BP SA 67 1020 1127 0000 1002 0254 2041, zaś w przypadku pobrania w data dostarczenia produktu.
 • 6. Sprzedawca nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której Klient dokonuje płatności.
 • 7. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
 • 8. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszt przesyłki do Klienta oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktów będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • 9. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 • 10. Promocje obowiązujące w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z promocji w trakcie jej trwania.
 • 11. Sprzedawca może umożliwić Klientowi odbiór osobisty Produktów w wskazanym punkcie, (jeśli usługa taka została udostępniona przez Sprzedawcę dla danego Produktu, a w przypadku składania kilku Zamówień – wszystkich Produktów objętych działaniami Klienta) poprzez udostępnienie takiej opcji każdorazowo na podstronie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia.
 • 12. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail.
 • 13. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia spowoduje anulację zamówienia.
 • 14. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży, a Klient w takim przypadku zobowiązuje się na podstawie wezwania do zapłaty od Sprzedawcy do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki nieodebranych w takim przypadku Produktów, i co nie pozbawia Sprzedawcy do dochodzenia dodatkowego odszkodowania od Klienta w takim przypadku.
 • 15. W przypadku braku odbioru przez Klienta przesyłki z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, koszt ponownej przesyłki do Klienta ponosi w całości Klient.
 • 16. Zamówienie powyżej 1000 zł wysyłamy wyłącznie za przedpłatą (przelewem i przelewami internetowymi, kartą kredytową).

E. FORMY DOSTAWY

 • 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt przesyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalany jest po kontakcie ze sprzedającym w zależności od wagi przesyłki i docelowego kraju.
 • 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 • 3. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Formy dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 • 4. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach dostawy zamawianego produktu i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania zamówienia.
 • 5. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej formy płatności oraz łącznej wagi zamówienia. Zamówienie wysyłamy w jednej przesyłce. Klient ponosi jeden koszt dostawy.
 • 6. Na czas dostawy zamówienia składa się: czas skompletowania przesyłki przez sprzedającego (1-4 dni robocze) oraz czas transportu przesyłki przez firmę kurierską.
 • 7. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie z umową z Dostawcą).
 • 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.
 • 9. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa zakupionych produktów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o., po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7" przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o.. Sprzedawca umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy zakupionych produktów.
 • 10. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu Produktu.
 • 11. Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

F. GWARANCJA I REKLAMACJA PRODUKTU

 • 1. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia) wobec Klienta Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Klientowi Konsumentowi.
 • 2. Gwarancja obowiązuje w okresie 24 miesięcy od realizacji zamówienia.
 • 3. Sklep na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów Przedsiębiorców z tytułu wad (rękojmia).
 • 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 5. Jeśli Klient Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • 6. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 • 7. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres sklepu Havana Design – ZWROTY ul. Klimontowska 59, 04-654 Warszawa w ciągu 14 dni od zgłoszenia.
 • 8. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient Konsument może:
  • a. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • b. żądać usunięcia wady,
  • c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • 9. Formularz reklamacyjny dostępny tutaj.
 • 10. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • a. dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji);
  • b. datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu;
  • c. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta.
 • 11. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu produktu. Może to być kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 • 12. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 • 13. Klient powinien odebrać reklamowany produkt, niezwłocznie po poinformowaniu go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy produkt ten, nie zostanie odebrany, Sprzedawca wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania.
 • 14. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 • 15. W przypadku reklamacji Klienta Konsumenta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 • 16. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

G. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 tej ustawy. Stosownie do art. 34 ust. 2 wskazanej ustawy, Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • 2. Klient Przedsiębiorca, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.
 • 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania ostatniej rzeczy będącej przedmiotem zamówienia. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14-dniowego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na formularzu dostępnym (tutaj).
 • 4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 • 5. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).
 • 6. Klient Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwracany produkt i jego oryginalne opakowanie muszą być nienaruszone, wraz z akcesoriami i instrukcjami.
 • 7. Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient Konsument, chyba że Klient Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta Konsumenta do chwili otrzymania produktów z powrotem.
 • 9. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 • 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

H. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORCÓW

 • 1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Klientami Konsumentami, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie posiadających charakteru zawodowego Sprzedającego.
 • 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 • 3. W przypadku Klientów Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

I. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 • 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym realizacji złożonego Zamówienia.
 • 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu jest Sklep Internetowy Havanadesign.pl. Działalność rejestrowana pod numerem NIP 9521975499, Regon 362472253, ul. II Poprzeczna 13, 04-604 Warszawa.
 • 3. Dane osobowe Klienta dokonującego zakupów w Sklepie przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 • 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sklep Internetowy Havanadesign.pl. Działalność rejestrowana pod numerem NIP 9521975499, Regon 362472253, ul. II Poprzeczna 13, 04-604 Warszawa w związku ze Sklepem, w tym w zakresie okresu przetwarzania danych, a także odbiorców danych, zawiera dostępna w Sklepie Polityka Prywatności.
 • 5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
 • 6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
 • 7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

J. NEWSLETTER

 • 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
 • 2. Usługa „NEWSLETTER” jest bezpłatna.
 • 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

K. PRZEPISY KOŃCOWE

 • 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 • 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • 4. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.havanadesign.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
 • 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie internetowym oraz dla Klientów posiadających Konto jako obowiązek jego akceptacji przy logowaniu się do Konta, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 • 6. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Konta w Sklepie internetowym (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym). Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 • 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w Sklepie internetowym w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego Konta.
 • 8. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 • 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2021.11.13.